ವಾಹನ್ ಬೆಂಜಾರ್-2017

ಐಸಿವೈಯಂನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನ್ ಬೆಂಜಾರ್ 12/11/2017 ಪಯ್ಲಾ ಮಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂವಿಧಿ ಸಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.ಸರ್ವ್ ಫ಼ಿರ್ಗಜ್ಗಾರನಿಂ ಅಪ್ಲಿಂ ವಾಹನ ಹಾಡ್ನ್,ಐಸಿವೈಯಂ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ವಾಹನಾಂ ಮಾಂಡುಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *