ಜೆನ್- ಝಡ್ ಪಿಳ್ಗೆಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ

‘ಜೆನ್- ಝಡ್ ಪಿಳ್ಗೆಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ’, programme was organised by the Women Association on 19/15/24, with Fr. Reginald Pinto as the resource person.

A special thanks to our Parish Priest, Rev. Fr. Harold Pereira, Womens Association President, Mrs. Anitha Nazareth, and the members of the Association for organizing the programme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *