Death announcement

ಮೊಗಾಚಾ ಫಿಗ೯ಜ್ಗಾರಾಂನೊ,
ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾಚಿ ಸಂತಾನ್ ಕಸ್ತೆಲಿನೊ ( 89) ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ, ತಿಚಿ ಮರ್ಣಾ ರೀತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಅಸ್ತೆಲಿ .

ಫಿಗ೯ಜ್ ಯಾಜಕ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *