Food Kit Distribution By Matha Mariya Stree Sangatan Kanajar Unit

ಮಾತಾ ಮರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾಸಂಘ( ಸ್ರೀ ಸಂಘಟನ್) ಕಣಜಾರ್ ಘಟಕ್, ಫಿರ್ಗಜಿಚಾ 22 ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಖಣಾ ವರ್ವೆಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚಾ ಘರಾ ತಿ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

Connect With Us on Social Media :

YOUTUBE:
Lourdes Church :https://bit.ly/3iM3Evo
ICYM Kanajar   :https://bit.ly/3gOz7wo

Instagram:https://bit.ly/3vhDcja

FACEBOOK:https://bit.ly/39kP76O

Website:https://bit.ly/3ckOQT8

Email:kanajarchurch@gmail.com

   All rights reserved® @ OUR LADY OF LOURDES CHURCH KANAJAR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *