Obituary: Mrs. Emiliya D’Souza (55)

Mrs. Emiliya D’Souza (55) w/o Ligori D’Souza , anilaguddea , Carmel ward passed away today morning at 5 am . Funeral will be at 3.30 pm at our lady of Lourdes church Kanajar.
COVID-19 prevention guidelines to be followed .
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜ (55 ವರ್ಸಾಂ) ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀ ಲಿಗೋರಿ ಡಿಸೋಜ, ಅವಯ್ ಲೋಯ್ಡ್ ಅನಿ ಲೊಲಿಟಾ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಅಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ 4 ವರಾರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ.
ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕೊವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ಚಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *