Message from the Parish Priest

 

Rev . Fr. Vishal Lobo Parish Priest

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾನೊಂ,

ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಧಾನ್‌ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್.‌ ಲೂರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಯೆಕ್‌ ಸಮರ್ಪುನ್‌ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಣಜಾರ್‌ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್‌ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಯಾಜಕ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ನೇಮಕ್‌ ಕೆಲಾ. 2021 ಜುಲಾಯ್‌ 08 ತಾರಿಕೆರ್‌ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್‌ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್‌ ತುಮಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಕೆಲಾಂ. 460 ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಸರಿ ಸುಮಾರ್‌ 1875 ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲೋಕ್‌ ಆಸೊನ್‌ ಜಿವಾಳ್‌ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್‌ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್‌ 20 ವಾಡೆ ಆಸೊನ್‌ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಗೊವ್ಳಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿ, ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಆರ್ಥಿಕ್‌ ಮಂಡಳಿ ತಶೆಂಚ್‌ 20 ಆಯೋಗಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್‌ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್‌ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್‌ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್‌ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಬಂಧಡ್‌ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್‌ ಪರತ್‌ ವಿವಿಧ್‌ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಆರಂಭ್‌ ಜಾಲ್ಯಾತ್.‌ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್‌ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್‌ ಹಾಂವ್‌ ಆಶೆತಾಂ. 20 ಆಯೋಗಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಸಮಗ್ರ್‌ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್‌ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್‌ ಸಮುದಾಯ್‌ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ ಎಕ್ವಟಿತ್‌ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಕುಟಾಮ್‌ ಬಾಂದುಂಕ್‌ ಆಸಾ. ಲೂರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾಖಾಲ್‌ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಕೊಲ್‌ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿಂ ಚಲೊನ್‌ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಬಾರ್‌ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್‌ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.‌ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್‌ ಚಡಿತ್‌ ಭುರ್ಗಿಂ ದಾಖಲ್‌ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪರಿಂ ಸರ್ವ್‌ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾನಿಂ ಪ್ರಯತ್ನ್‌ ಕರ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಬಾಂಧ್‌ ಘಟ್‌ ಜಾಂವ್ದಿ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್‌ ಸರ್ವ್‌ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ ಜೆಜುಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಮಾ. ಬಾ. ವಿಶಾಲ್‌ ಲೋಬೊ,ಫಿರ್ಗಜ್‌ ಯಾಜಕ್

                                                                                             ‌